Teolliset investoinnit luovat kasvua ja työtä

Elinkeinoelämän keskusliitto EK arvioi investointiedustelunsa perusteella, että teolliset investoinnit tulevat kasvamaan kuluvana vuonna voimakkaasti. Erityisen positiivisena EK näkee sen, että kasvua ennakoidaan syntyvän sekä kiinteisiin investointeihin että tutkimus- ja kehitysinvestointeihin.

Raportti kertoo talouden kasvun heijastuvan eri teollisuussektoreille. Investointiasteen odotetaan olevan tänä vuonna korkeimmillaan kymmeneen vuoteen. Isoimpana saavutuksena voidaan pitää yritysten tutkimus- ja kehitysmenojen selvää kasvua, koronapandemiasta huolimatta. Raportin taulukoinnista huomataan, että t&k-menot ovat paremmalla tasolla kuin edellisen hallituksen aikaan, joka sai elää maailmantalouden noususuhdanteessa. Tämä näkyi silti tutkimus- ja kehitysmenojen aallonpohjana.

Suurimpia investoijia teollisuussektoreista näyttävät olevan kemianteollisuus ja elintarviketeollisuus. Onkin mielenkiintoista, että koronapandemiasta huolimatta sekä Suomen että maailmankin talous näyttää pysyvän pystyssä ja jopa odottavan kasvua. Elintarviketeollisuus ry arvioi jo alkuvuodesta 2021, että elintarviketeollisuusyritysten investoinnit tulevat kasvamaan tänä vuonna reippaasti. Suurimpana investointikohteena tulee olemaan kapasiteetin korvaaminen ja selvää kasvua odotetaan myös muun käyttötarkoituksen investointeihin, joihin kuuluvat investoinnit esim. vastuullisuuteen, vähähiilisyyteen ja kestävään kehitykseen.

Yritysten vastaukset kertovat, että Marinin hallituksen toimet yritysten toiminnan edistämiseksi kasvun, investointien ja työpaikkojen luonnin suhteen toimivat ja että koronapandemiasta johtuvan talouden, globaalinkin, notkahduksen vuoksi tehty valtion tukema elvytyspolitiikka tuottaa tulosta. Yritykset pystyvät järkevästi suunnitellun ja toteutetun talouspolitiikan ansiosta panostamaan kestävään kehitykseen tuotannossa ja tuotekehityksessä, investoimaan uusiin laitteistoihin, panostamaan tutkimus- ja kehitysmenoihin ja kaiken tämän panostuksen tuoman kasvun ansiosta lisäämään työpaikkoja.

Yleistä investointien vähyyttä yrityksissä lisää kansainväliset epävarmuudet maailmantaloudessa ja valtion talouspolitiikan ennustettavuus.  Jos hallituksen harjoittama talouspolitiikka olisi ja olisi ollut totaalisen väärää, kuten on väitetty useasta suunnasta, yritykset eivät näkisi investoinneissa järkeä, saati kasvattaisi tutkimus- ja kehitysmenojaan.  Teollisuuden sähköveron alentaminen EU:n minimiin ja suunnitteilla oleva teollisuuden sähköistämistuki ovat juuri sen kaltaista talouspolitiikkaa, jota olisi tarvittu jo edellisten hallitusten aikana. Marinin hallituksen tässä talouden tilanteessa tekemä elvyttävä talouspolitiikka onkin ollut yksi ennustettavuutta lisäävä tekijä ja on osaltaan edesauttanut luottamuksen ilmapiirin syntyä investointeja pohdittaessa.

Samalla on hyvä kuitenkin muistaa, että myös yritysten toimintaedellytykset takaavat julkiset palvelut, infra ja esimerkiksi yrityksille koronan aikaan jaetut useiden miljardien tuet maksetaan viime kädessä verovaroin. Investointien myötä Suomeen syntyy työpaikkoja, jotka tuottavat verotuloja valtion kassaan. Valtio ja yritysmaailma elävät symbioosissa, jonka toimivuus on Suomen kannalta ratkaisevan tärkeä. Suomi on korkean osaamisen Pohjoismaa, emmekä voi perustaa kilpailukykyämme polkuhinnoitteluun vaan laatuun, sekä työn että tuotteiden suhteen.

Kommentit

Jätä kommentti